புதன், 2 ஜூன், 2010

பூவின் அலாரம்

eP vd;

Njhs;fspy;

rha;e;j NghJ

vtsT ,jkhf

,Ue;jJ.


vdf;F fpilf;fhj

ghf;fpak; fpilj;jpUf;fpwJ


eP epue;jukhfNt

cwq;fp vOk;

kuf; fl;bYf;F
cd; kbapy;

jiy itj;J

Jhq;fpf; nfhz;bUe;Njd;

epyh

njhpe;jJ.

md;W...........

mkhthirAk; $l

epyj;jpy; mg;gps;

tpOe;jJ.

epAl;ld;

GtpaPh;g;G tpiria

fz;L gpbj;jhd;


vq;Nfh ,Ue;J eP

vd; ,jaj;jpy;

tpOe;jha;.


ehd;

tpopaPh;G tpiria

fz;Lgpbj;Njd;

நட்சத்திரகள் நடுவே உனக்கொரு வீடு

grpf;Fk;

Nghnjy;yhk; - cd;

epidTfis

rhg;gpl Muk;gpj;Njd;

mjdhNyh............

vdf;F grpf;fpwJ .

ehs; KOf;fTk;,Ul;lhd cd;

$e;jiy ghh;j;jJk;

gakha; ,Ue;jJ.

cd;id neUq;Ftjw;F.....

ntspr;rkhd cd;

Kfj;ij ghh;j;jJk;

Mir te;jJ.

cd; $e;jYf;Fs;Ns

cwq;Ftjw;Fcd; Nriy

vdf;F xU Kiw

Nghh;itahf....,Ue;j NghJ

vtsT ,jkhf

,Ue;jJ

,g;NghJ ePNa

vdf;fhf ,Uf;fpw NghJ

vg;gb ,Uf;fg; NghfpwNjh.........


eP G+f;filf;F

NghfhNj cd;id

thq;Ftjw;F

thpirapy;

epw;ghh;fs;.........jz;l thsj;jpNy

XLk;...........

uapy; tz;bia Nghy

eP Xbf;nfhz;bUf;fpwha;

vd; Rthr ehsq;fs; Clhf


jpbnud kpd;rhuk;

jilg;gl;L ,Ul;lhfp tpl

mg;gh jpl;bdhh;

kpd;rhu rigia ..............

mk;kh Xbdh

kz;nzz;id thq;f

gf;fj;J filf;F .......

ehd; Nahrpj;Njd; - ,g;NghJ

cd;id mioj;J

tuyhk; vd ................

என் காதலியை பற்றி சில வரிகள்
nfhbapy; fha;fpwJ

G+ - myq;fhuk; Nghl;l

cdJ Nriy

mjw;Fs;Sk;

nkha;f;fpd;wd.

NjdPf;fs;………..


tpLKiw

ehl;fspYk; - eP

fy;Yhhpf;F th

cd;dplk; gbf;f

epiwa ,Uf;fpwJ


vdf;F fhjy;

Njhy;tpah vd;W

ahuhtJ Nfl;lhy;

epr;rakha;

Mk; vd;Wjhd;

nrhy;y Ntz;Lk;

cd;id re;jpj;J

xU thukhfptpl;lNj


cd;NdhL vtsNth

Nfhgkha; ,Ue;jhYk;

mJ vg;gb

ntspg;gLj;Jk; NghJ

mij tpl

,d;ndhU klq;F

Nerkhfp tpLfpNwd;


kpff; ftdkhf ,U

rpyNtis

cd; $e;jy; thridfis

jpUbtplf; $Lk;

eP #btUk;

G+f;fs;


செவ்வாய், 1 ஜூன், 2010

அவளைப் பற்றிய குறிப்புகள்


cdf;F njhpAk;

Chpy; - ehd;

vtsNth ngz;fNshL

Ngrpf;nfhs;fpNwd;.

Vd; Cuhh;fs;

Ngrpf;nfhs;fpwhh;fs;

cd;NdhL kl;Lk;

ehd; Ngrpf;nfhs;tij

xUth; vd;dplk;

xU thp ftpij

nrhy;Yq;fs; vd;W Nfl;lhh;

ehd; ftpij

nrhy;yhky; - Jhuj;jpy;

itj;Jf;fhd;gpj;Njd; .

eP

fy;Yhhp nrd;W nfhz;bUf;Fk; NghJ